Oferta educațională pentru anul şcolar 2013-2014

Email Imprimare

Admitere în Seminariile Teologice Ortodoxe argeşene Anul Şcolar 2013-2014

Seminarul Teologic Ortodox ,,Neagoe-Vodă Basarab” Curtea de Argeş

1 clasă TEOLOGIE PASTORALĂ

1 clasă PATRIMONIU CULTURAL

Seminarul Teologic Ortodox ,,Iustin Patriarhul” Câmpulung-Muscel

1 clasă TEOLOGIE PASTORALĂ

La Seminariile Teologice Ortodoxe se organizează Probe de aptitudini, care constau din: Proba orală, Proba Practică şi Proba scrisă. Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

În conformitate cu Ordinului Ministrului Nr. 5608/31.08.2012, privind Organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014 şi Calendarul Admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014 şi Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în liceele vocaţionale.

CALENDARUL DE ADMITERE

23 mai 2013 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere.

27-29 mai 2013 Înscrierea pentru probele de aptitudini.

30 mai - 1 iunie 2013 Desfăşurarea probelor de aptitudini.

3 iunie 2013 Afişarea rezultatelor probelor de aptitudini.

4 iunie 2013 Afişarea rezultatelor finale.

Dosarul de înscriere va cuprinde: 1.) certificat de naştere – copie; 2.) carte de identitate – copie; 3.) certificat de botez (ortodox) – copie 4.) fişă medicală (original) tip Şcoala de şoferi; 5.) anexă fişă de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial; 6.) copie de pe foaia matricolă V-VIII sau adeverinţă din care să reiasă mediile la religie, purtare şi media generală pentru clasele V-VIII; 6.) recomandarea Consiliului Parohial; 7.) Binecuvântarea Chiriarhului locului.

Depunerea dosarelor candidaţilor se face la Secretariatele celor două şcoli:

CURTEA DE ARGEŞ, B-dul Basarabilor, nr.15, Tel/Fax: 0248721391 ;

CÂMPULUNG-MUSCEL, Str. Mărăsesti, Nr. 15, Telefon/Fax 0248506005;

PROBELE ORALE

a) verificarea dicţiei prin: - rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate Ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă. b) verificarea aptitudinilor muzicale prin: - intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat, Colinde. - intonarea unui cântec patriotic (Deşteaptă-te române, Limba noastră, Ţara mea, Imnul eroilor, Pui de lei.) - verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do Major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă. - verificarea simţului ritmic.

Notă. Proba orală este apreciată cu calificativul Admis sau Respins. Candidaţii de la specializarea Teologie ortodoxă, care la Proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin Proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la Probele de aptitudini.

PROBA SCRISĂ

Tematica 1. Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. 2. Crearea lumii. 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere. 4. Rugăciunea în viaţa creştinului. 5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos. 6. Legea cea noua – Fericirile. 7. Crezul – sinteza învăţaturii de credinţă. 8. Pilda semănatorului – primire si împlinire a cuvântului lui Dumnezeu. 9. Biserica, locas de închinare. 10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

Bibliografie: - Sfânta Scriptură - Mica Biblie - Învăţătura de Credinţă Ortodoxă - Manualele de religie pentru clasele a VII-a şi a VIII-a.

Notă. Probele scrise şi cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6, oo.

Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea Patrimoniu cultural sunt următoarele: a) proba scrisă de verificare a cunostinţelor religioase; b) proba practică pentru testarea aptitudinilor în perceperea formelor, desen dupa natură; c) proba practică pentru testarea aptitudinilor la exprimare cromatică în compoziţie.

Conţinuturile pentru cele doua Probe practice de verificare a Aptitudinilor artistice sunt cele din Programa şcolară de Educaţie plastică pentru gimnaziu, iar conţinuturile pentru Proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul Teologic, specializarea, Teologie pastorală.

Materialele necesare desfăşurării probei vor fi asigurate de către şcoală.

Preot dr. Sabin STANCU, Directorul Seminarului Teologic

Arhiepiscopia Argesului si Muscelului